ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਾਡੇ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰੇ-ਸੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਮ
Updated: 2 weeks 2 days ago