ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਰਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ,ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਨਸੀਬਾਂ ਕੋਟ-ਪੈਂਟ ਤੇ ਟਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ
Updated: 1 week 2 days ago