ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਈ ਵਾਲੀ ਖਰਾਬ, ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
Updated: 48 minutes 7 seconds ago