ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਰ ਜਾ*ਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹ*ਮਲਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌ*ਤ
Updated: 1 week ago