ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਪਿੰਡ ਦਾ NRI ਨੌਜਵਾਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੁਹਾਰ
Updated: 3 hours 24 minutes ago