ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ
Updated: 1 day 14 hours ago