ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ- ਗੁਰਮੱਖ ਫਲਪੋਤਾ
Updated: 1 week 3 days ago