ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਵੋਟ ਮਤਦਾਨ : ਮਾ ਸੋਮ ਰਾਜ @ Kanshi TV
Updated: 6 days 2 hours ago