ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ 'ਹਰਿ' ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ ਅਸਮਾਨ
Updated: 1 month ago