ਡਿੱਗੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਇੱਟ ਚੁੱਕ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ
Updated: 1 month 2 weeks ago