ਡਿੱਗੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਇੱਟ ਚੁੱਕ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ
Updated: 7 months 2 weeks ago