ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਈ ਲੰਗ ਜਾਣੀ, ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗੇ - ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ Donation by Kanshi tv
Updated: 6 months ago